Kauniečių aptarnavimo centras
8 800 20000
Kokybės linija
8 800 00111    8 37 490729
Palikite atsiliepimą
kokybe@svara.lt

Svarbūs dokumentai

>
Svarbūs dokumentai

2023 m. finansinės ataskaitos 

2023 metų trečio ketvirčio finansinės ataskaitos

2023 metų antro ketvirčio finansinės ataskaitos

2023 metų pirmo ketvirčio finansinės ataskaitos

 

2022 m. finansinės ataskaitos 

2022 metų antro ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 metų pirmo ketvirčio finansinės ataskaitos

 

2021 m. finansinės ataskaitos 

2020 m. finansinės ataskaitos

2020 metų finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvada

 

2019 m. finansinės ataskaitos.

2019 metų trečio ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 metų antro ketvirčio finansinės ataskaitos

 

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Bendrovės „Kauno švara“ laikosi visų LR įstatymų ir išlaiko visus skaidrumo standartus. 

Jeigu turite įtarimų ar įrodymų, kad UAB „Kauno švara“ darbuotojai elgiasi netinkamai, pažeidžia galiojančius teisės aktus prašome  kreiptis nemokamu kokybės telefonu 8 800 00111, elektroniniu paštu skaidrumas@svara.lt ar atvykus adresu Statybininkų g.3, Kaunas. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina Jūsų duomenų anonimiškumą. Taip pat galite tiesiogiai kreiptis į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą. 

Darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją – Vilma Garbinčiūtė. El. paštas: vilma.garbinciute@svara.lt, telefonu +370 6 86 91202 arba +70 669 59334.

ĮSAKYMAS: Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo

Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo

Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo (priedas)

 

 

Veiklos ataskaitos:

2019 m. 2020 m. 2021 m. | 2022 m.                                       

Metiniai pranešimai:

2019 m. 2020 m. 2021 m. | 2022 m.

 

VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMAS

Bendrovėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą turi teisę teikti vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (Aprašo priedas Nr.1), šiais būdais:

  • tiesiogiai atvykęs pas kompetetingą subjektą – Miglę Narbutaitę

(207 kabinetas, Statybininkų g. 3, Kaunas)

  • atsiųsdamas pranešimą elektorniu paštu: prevencija@svara.lt

UAB „Kauno švara“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma

Aktualūs teisės aktai

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Viešųjų pirkimų planai
2017m.2016m.

2015m.

2014m.

2013m.

Atlikti mažos vertės pirkimai
2017m.2016m.2015m.2014m.

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA:

 Komisija dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos užduotis ir įpareigojimus. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.

Komisija sudaroma perkančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu) iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų. Šie asmenys gali būti ir ne Komisiją sudarančios organizacijos darbuotojai. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos ar bendru pavaldumu susijusios organizacijos darbuotojas. Skiriant Komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisiją sudaranti organizacija turi teisę kviestis ekspertus – dalyko žinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo, kol įvykdys visas raštiškas ją sudariusios organizacijos jai nustatytas užduotis arba kol bus priimtas sprendimas nutraukti pirkimą. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

Komisijos nariai ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

Komisijos narys ir ekspertas už savo veiką atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter norėdami ieškoti

Shopping Cart